MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
МАНИФЕСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

МАНИФЕСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

МАНИФЕСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Публикувано преди 1 месец

ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА ОБНОВИМ БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!

Движението за права и свободи - национално отговорна и европейски призната българска партия, се обръща към българските граждани, които са единствените носители и смисълът на развитието на българската държава, с призив да подкрепят политиките , изложени в този Манифест, на предстоящите избори за представители в Европейския парламент и Народни представители в Народното събрание на Република България на 09.06.2024г.

Изпълнението на тези политики ще донесе сигурност, просперитет и перспективи за национално и личностно развитие на всеки един български гражданин.

Движението за права и свободи работи по развитието на европейските политики като елемент от националните политики и издига общи приоритети за  своята работа в полза на българските граждани, както в Европейския парламент, така и в Българското Народно събрание.

Изпълнението на тези политики  е възможно само при национално обединение,  национална визия за развитие и обединени усилия на българските граждани.

За Движението за права и свободи водещ принцип е да бъде ЗАЕДНО С ХОРАТА!

1. БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ СА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

ДПС заявява, че единствен изход от демографската катастрофа на България е Координиран подход за ефективното управление на демографските процеси, който обхваща всички равнища на управление и всички участници в икономиката и обществото по демократичен и приобщаващ начин.

Икономическото развитие, социалните гаранции, личната и социалната сигурност, достъпът до здравеопазване, качественото образование и системи за квалификация и преквалификация, добрата инфраструктура, транспортната свързаност,

екологичната ефективност и превенцията и адаптация към промените на климата,

културата и културните институции са елементи от ефективна демографска политика.

1.1. Здравеопазване

Здравеопазването е основополагащ елемент на демографската политика и националната сигурност. Здравето на българските граждани и нормалното ефективно функциониране на обществената здравна система изискват политическа воля и конкретни последователни действия.

Приоритет на ДПС е провеждането на цялостна реформа в системата на здравеопазването.

Необходимо е да се  предприемат конкретни действия за:

- изработването на национална здравна карта и преструктурирането на общинските лечебни заведения в координация с местните власти;

- осигуряването на достъпност до качествено медицинско обслужване за всички граждани, независимо къде живеят -  в градовете или малки и отдалечени населени места;

- грижа за детското и майчиното здравеопазване чрез конкретни програми;

- увеличение на средствата в годишните бюджети на НЗОК за извънболнична помощ, профилактика и превенция с цел откриване на социално значими заболявания на възможно най-ранен етап;

- решения за преодоляване на кадровите дефицити в системата на здравеопазването.

Доброто съвременно здравеопазване е инвестиция в бъдещето на България, безспорна национална отговорност и приоритет за българските граждани.

ДПС ще се включи ефективно и национално отговорно в Европейския парламент в дебатите и взимането на решения за задълбочаване на сътрудничеството в ЕС и проектирането на общите инструменти за подкрепа на здравеопазването.

1.2. Социална политика

Социалната политика е ключов инструмент за преодоляване на демографската криза.

Необходима е нова визия за социалната политика в България, основана на Социалния стълб в общата европейска политика, която да :

- е координирана с всички политики – здравеопазване,  образование, регионална политика, местно самоуправление, култура, транспорт, околна среда;

- има дългосрочен хоризонт;

- планира и реализира по-високи нива на социална защита за всички граждани на България, независимо от тяхната възраст, пол, етнос и религиозна принадлежност, като обръща особено внимание на уязвимите групи от населението и младите хора;

- използва пълноценно всички инструменти на европейската солидарност, но провежда и национални програми.

Изключително важно е тази социална политика да е адресирана към младите хора, младите семейства, активното трудоспособно население на България.

ДПС ще продължи своята политика за подкрепа на пенсионерите и възрастните хора, като обърне специално внимание на достойните старини и активния общественополезен живот на възрастните хора.

1.3. Целенасочени инвестиции на местно ниво

Демографската криза в България изисква целенасочени инвестиции в общините в селските райони. Демографският спад и застаряването на населението в България е най-вече в селските райони.

Хората, живеещи в селските райони, особено младите, имат право на еднакъв достъп до услуги и качество на живот като тези от градовете, също така и възможности за професионална и личностна реализация.

Инвестициите в пътна, водна инфраструктура, управление на отпадъците, достъп до интернет и комуникационни мрежи, както и транспортни услуги гарантират базово качество на живот и са един от действащите инструменти за подобряване на средата на живот и отговор на потребностите на българските граждани.

Привличането на инвестиции, които създават работни места в съвременна глобализирана Европа, може и трябва да бъде отговорност не само на държавата и частните предприемачи, но и на местните власти.

1.4. Образование

Образованието е важен компонент в провеждането на успешна демографска политика – предучилищно, училищно, университетско, продължаващо.

Подготовката на кадри и специалисти в средното и във висшето образование и тяхната реализация в България е в пряка зависимост от потребностите на пазара на труда и от индустриалното и технологично развитие.

Необходими са:

- модернизация и дигитализация на образователния  процес и учебната база;

- близко сътрудничество с бизнеса и индустрията за осъвременяване на учебни програми и специалности;

- равен достъп до качествено образование;

- програмно финансиране на училищното образование;

- съвременно обучение, квалификация и продължаваща квалификация за учители;

- възможности за изучаване на майчин език;

- изучаване на поне един допълнителен официален език на ЕС на етап средно образование и два - в университетите;

- устойчиво законодателство;

- развитие на академичния състав.

Решението на тези проблеми в комплекс в широката рамка на демографската политика могат да допринесат за промяна на тенденциите.

Според ДПС качественото образование отваря вратите на европейския пазар на труда, от който част е и българският пазар на труда.

Съвременни, съгласувани с индустрията програми за квалификация и преквалификация и обучение през целия живот могат да осъвременят профила на работната сила и е необходимо да бъдат част от Програмите за преход за производства и райони в зелен преход.

Участието на български ученици и студенти в хоризонталните програми за обмен като „Еразъм“ или европейските безплатни билети за културни забележителности разширява кръгозора на българското образование. Необходима е държавна и местна политика за стипендии и подкрепа.

Развитието на училищния и академичен спорт е условие за здрави поколения, но и въпрос на национална политика.

1.5. Култура, културно наследство и културна памет

Културата, културното наследство и културната памет са основа за национална гордост, самосъзнание, но и европейска принадлежност.

ДПС вижда културата - наследство, памет, живо изкуство, и културните институти - театри, музеи, библиотеки, читалища, архиви като огромен и все още неизползван ресурс за развитие на регионите и подобряване на средата на живот.

Културната грамотност е част от грамотността на съвременния човек.

ДПС ще работи за това всеки български младеж да има възможност чрез национални или общински програми да опознае богатото културно и историческо наследство на България.

ДПС ще работи за това всеки европейски гражданин да се чувства задължен да опознае българската култура, културно наследство и традициите на всички етнически и религиозни групи на българското общество.

2. ДА ОСИГУРИМ СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

2.1. Отбрана и сигурност

Българските граждани очакват от политическите сили ясни позиции, политически мерки и  конкретни действия за гарантиране на тяхната сигурност във всички нейни аспекти, очакват отговор на техните тревоги  и гарантиране на личните им права и свободи.

България е член на ЕС и НАТО и българската политическа система носи отговорността да подкрепя и развива българското участие в осигуряване на колективната сигурност. 

Модернизацията на въоръжените сили на България е жизненоважна за сигурността и отбраната на страната ни и за общата европейска сигурност.

ДПС ще работи и за изграждане на отбранителната доктрина на ЕС, европейски сили за сигурност  и пълноценно участие на България в тях.

Модернизацията и развитието на българските служби, гарантиращи противодействие на тероризма на територията на България и Европа, е от първостепенно значение за осигуряването на сигурност на българските граждани.

Изграждането на системи и модернизирането на съществуващите системи за регулация и противодействие на дезинформацията и хибридните атаки по националната сигурност.

2.2. Българска отбранителна индустрия

България може и трябва да се възползва максимално от всички програми за модернизация, подкрепа и балансирано развитие на българското производство в отбранителната индустрия на ЕС.

Националната подкрепа за българските фирми от отбранителната индустрия е необходима за провеждането на национална политика и превръщането на отбранителната индустрия в структуроопределяща в идващите години на милитаризация в Европа.

Обучението на млади хора за работа с модерните технологии в индустрията е основен приоритет както на образователната, така и на отбранителната системи.

2.3. Енергетика

ДПС разглежда Енергетиката като ключов елемент на националната сигурност. Разработването на нова Енергийна стратегия на България е необходимост за гарантиране на сигурността и стандарта на живот на българските граждани и конкурентоспособността на българската индустрия.  

Необходимо е новата стратегия  да отразява политиките за постигане на различни от досега съществуващите и познати модели при използванeто на:

-  енергийните ресурси,

-  производство, пренос и разпределение на енергия,

-  потребление на енергия,

- енергийна ефективност.

В Енергийната стратегия ще намерят място въвеждането на иновации и нисковъглеродни технологии в енергийния отрасъл до 2050 година в контекста на общите Европейски стратегии:

-  интелигентни електроенергийни мрежи,

-  интелигентни системи за управление на потреблението на енергия,

-  създаване на стопанства за акумулиране на електрическа енергия,

-  въвеждане на електрически транспорт,

-  увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници,

-  улавяне и съхранение на въглерод ,

-  развитие на водородните технологии и внедряването им на инвестиционно ниво.

Партньорството на европейско ниво и подкрепата на ЕС ще бъдат ключови за реализацията на целите на Новата енергийна стратегия на България.

За ДПС модернизирането и намаляването на въглеродния отпечатък от българската енергетика е необходимо за подобряване  на ежедневието на хората.

Цените на електроенергия и енергийни носители могат и трябва да бъдат поносими за гражданите и бизнеса.

Работещите в сектор „Енергетика“ могат и трябва да видят партньор в лицето на местните власти и държавата и да получат ясни перспективи за лична реализация и сигурност.

2.4. Продоволствена сигурност

Необходимо е ново начало и нова визия в агрополитиките на страната с фокус към чистите храни, чистата околна среда, чиста енергия - приоритети, визионерски определени от ДПС още през 2013 г.

Ще положим новото начало и новият модел заедно със земеделците - новият подход означава политиките да се разработват заедно с фермерите, а не да им бъдат налагани.

ДПС ще инициира изготвяне на Стратегия за селските райони в Република България , основана на свободното изразяване на мнението и експертизата на земеделските производители, академичните среди, браншовите организации и потребителите.

Развитието на българското земеделие  в контекста на сигурността изисква:

-  инвестиции за модернизиране на стопанствата,

-  инвестиции в предприятията за преработка,

 - инвестиции в напояването,

 - инвестиции в наука, иновации, технологии, инвестиции в образование, обучения, умения.

Производството на качествени и здравословни храни чрез биоземеделие  е възможност за увеличаване на доходите на производителите, спиране на обезлюдяването на селските райони, опазване на околната среда.

Продоволствената сигурност е приоритет на ЕС и усилията на България в тази посока ще провокират подкрепа от ЕС, ще създадат работни места и ще укрепят сектора „Земеделие“ в българската икономика. 

Необходима е национална целева подкрепа за малките земеделски производители, особено в планинските райони. Нужни са незабавни, целенасочени и последователни мерки за адекватното финансиране на малките ферми и създаване на условия за сдружаването/кооперирането им с цел висока конкурентоспособност и модерен маркетинг.

Национална е отговорността за рекламиране на традиционни български продукти. ДПС ще работи за повече и ефективни кампании за реклама и маркетинг на българското производство.

2.5. Миграция

Миграцията като глобално предизвикателство има своите специфични измерения в България, които от своя страна имат пряко отношение към националната сигурност.

Миграцията на български граждани към страните от Западната част на Европа пряко се отразява на демографската криза в страната, ощетява възможностите за икономическо развитие и подкопава националната сигурност. Мерките, които ДПС предлага за преодоляване на демографската криза, ще имат пряко въздействие за намаляване на потока на емигриращи български граждани.

ДПС изразява политическата си подкрепа за модернизиране на общата европейска политика за миграцията, която предлага балансиран подход, равнопоставеност между страните членки и  гарантира съответстващ на възможностите на страната ни като граница на ЕС ангажимент към общите процеси в Европа.

България трябва да преосмисли своето място и роля в общите процеси на миграция в света и към Европа и да изгради национална концепция за отговорно, хуманно, но защитаващо националната сигурност поведение на българските власти.

2.6. Защита от природни бедствия и катаклизми

Изменението на климата в света поставя на изпитание всички системи за превенция  на природните бедствия в Европа.

България преживява общо повишение на температурите, силно изразени локални наводнения и горски пожари с ефект върху живота и имуществото  на гражданите и икономиката.

Необходим е комплексен подход и строга координация между държавните институции и местните власти, частните предприемачи и инвеститори за постигане на синхронизирана ефективна работеща система за прогнозиране и превенция на бедствията.

ДПС предлага целенасочено национално и европейско финансиране на проекти за превенция на риска.

3. ИНВЕСТИЦИИ И УСКОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

3.1. Прогнозиране и политически решения за ускорено икономическо развитие

ДПС призовава за спешно разработване и приемане на национална визия за ускорено икономическо развитие на България, основана на инвестиции, иновации, дигитализация, зелен преход, водородна и дигитална трансформация.

За ДПС формулата за успешна национална инвестиционна програма  е програмно бюджетирана, прозрачна, отговаряща на националните приоритети, тенденциите в развитието на европейската икономика и местните специфики.

Конституционните промени са  първа крачка за съдебна реформа. Пълноправното участие в Шенгенското пространство и принадлежността към Еврозоната имат потенциала да подкрепят ускореното развитие на българската икономика.

3.2. Инвестиции и бизнес среда

Необходими са нови измерения на бизнес средата, пряко свързана с иновациите и водородната индустрия.

Моментът за инициатива на бизнеса и бизнес организациите е критичен. Те очакват ясна, прозрачна и ефективна национална политика.

Партньорството държава – бизнес и местни власти - бизнес е формулата за икономически растеж.

ДПС призовава и ще работи за:

- Ускорен, иновативен икономически растеж;

- Устойчиво, зелено-ориентирано развитие на ключови сектори с потенциал за догонващ икономически растеж – енергетика, селско стопанство, отбранителна индустрия;

- Развитие на икономиката на знанието – дигитализация, високи водородни технологии, подкрепа за IT сектора и икономика на нематериалните активи;

- Насърчаване на стратегически инвестиции чрез активната помощ на държавата и участието ѝ във всички фази на инвестиционния процес с цел ускоряването му;

- Публична общинска инвестиционна програма – програмно бюджетиране на всички инвестиционни проекти на общините и интегрирането им в националната капиталова бюджетна програма;

- Задълбочаване на ролята на местните власти за регионалното развитие, инвестициите на местно ниво, развитието на среда за създаване на работни места и мерки за подкрепа на младите хора и младите семейства.

- ДПС ще работи за създаване на среда, която да подкрепя нарастващи инвестиции в българската икономика.

3.3. Ефективно инвестиране на инструментите на солидарност на ЕС е необходимо условие за подкрепа на българската икономика, местните власти и като цяло балансираното развитие, което преодолява различията между градски и селски райони, но и гарантира участие на бизнеса и научните среди в хоризонталните програми на ЕС и участват в общата иновационна среда.

Икономическият просперитет на България е в пряка зависимост от просперитета, технологичното развитие и икономическия растеж на ЕС. ДПС ще работи за обновяването, модернизирането и ефективното функциониране на ЕС;

Пълноценното членство на България в ЕС ще бъде завършено с приемането на страната ни в Шенгенското пространство и Еврозоната;

Инвестициите в икономиката са алфата и омегата на растежа, просперитета и високите доходи.

3.4. Активно участие в процеса на подготовка  и приемане на новите модели на  целенасочена финансова подкрепа за растеж на ЕС

ДПС ще работи в ЕП чрез своите представители по:

- Фонд за суверените на европейската индустрия;

- Програми за подкрепа на отбранителната индустрия;

- Нови редакции на подкрепа от ЕС към страните членки и МСП по заемната формула на Механизма за възстановяване и растеж Ново поколение.

3.5. Зеленият растеж е възможност

ДПС ще работи в ЕП за завършване на зелената и дигитална трансформация на Европа, за утвърждаването ѝ като механизъм за растеж на европейската икономика.

ДПС ще работи за популяризиране и регламентиране на зелените решения и технологии като възможност за развитие на българската икономика и общество.

4. ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ И ПРАГМАТИЗЪМ

За ДПС е изключително важно да отстоява своите принципи и ценности, да изпълнява ангажиментите си към своите избиратели, да работи за функционирането на  институции без корупция, отворени към гражданите.

4.1ДПС призовава за националноотговорно поведение и преосмисляне на характера и предимствата на коалиционните управления като основен инструмент на действащата демокрация в ЕС

Коалиционните управления:

-  разширяват диапазона на управленските програми;

-  гарантират взаимен контрол на участниците в коалицията;

-  представляват широк кръг от избиратели.

4.2. С политически реализъм и прагматизъм ДПС се противопоставя на демагогията и популизма

Противопоставя се на дезинформацията;

Ангажира се да участва в изработването на предстоящи национални позиции за изкуствения интелект, като обърне специално внимание за възможните спекулации с ИИ в политическия живот;

Издига близостта до хората и техните проблеми като политическа отговорност , но и като изискване за бъдеще на който и да е политически проект.

4.3. Права и свободи на българските граждани

            ДПС ще отстоява върховенството на закона и правото – гарантиране на правата и свободите на всеки български гражданин, независимост на властите, свобода на информацията и медиите.

            ДПС ще отстоява правата на българските и европейски граждани, следвайки принципите на човешките права и съзнавайки предизвикателствата на променящия се свят.

            ДПС ще  се противопоставя на всички, които се опитват да налагат политика и обществена среда на етническа, религиозна, расова и друга омраза и дискриминация, на всички опити за налагане на езика на омразата.

5. БЪЛГАРИЯ - ФАКТОР В РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ЛИДЕР НА ПРОЦЕСА НА ВКЛЮЧВАНЕ НА ИЗМЕРЕНИЯТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА В ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА

За Движението за права и свободи запазването на хомогенността на ЕС чрез неговото реформиране е външнополитически и национален приоритет.

Отстояваме ролята и действията на ЕС и подкрепящата Украйна международна общност, както и провеждането на ефективна и последователна обща европейска външна политика и политика за сигурност.

ДПС се придържа към пълното зачитане на международното право и защитата на човешките права, грижа за околната среда и енергийна независимост, реформирана миграционна политика и насърчаване на многостранното взаимодействие като най-добрия начин за преодоляване на предизвикателствата в глобален план.

Отношението на ДПС към Република Турция е като към стратегически партньор на ЕС. В този контекст се вписват и добросъседските отношения между двете страни, обединени от общи предизвикателства и общи цели, свързани както с мигрантския натиск, така и с напредък в икономическите връзки, с развитието на търговията и туризма между двете страни.

Мирът е ценност от висш порядък, но и отговорност, която ДПС е поемала от момента на своето създаване. Призвание на ДПС е да отстоява мира – човешко благо, право и отговорност;

ДПС подкрепя разширяването на ЕС в Западните Балкани като възможност за развитие на ЕС и на Република България.