MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Правилник

Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (МЛАДЕЖКО ДПС) &nbs...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (МЛАДЕЖКО ДПС)


 

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1 (1) Името на младежката организация в Движение за права и свободи (ДПС) е Младежко Движение за права и свободи, наричано по-долу Младежко ДПС.

(2) Младежко ДПС е младежка структура в ДПС, изградена върху демократичността и либералните ценности, като се зачитат правата и свободите на личността в Република България.

(3) Младежко ДПС обединява, на доброволна основа, млади хора, осъществявайки своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общината и региона, Бялата книга на ЕК „Нов тласък за европейската младеж”, Устава и Програмните документи на ДПС, Правилника и Програмните документи на Младежко ДПС, решенията на Централния съвет и Централното оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС, както и решенията на Младежкия национален съвет и Централния оперативен съвет (ЦОС) на Младежко ДПС.

(4) Младежко ДПС е пълноправен член на Инициативата на Югоизточноевропейските либерали, Европейската либерална младеж и Международната федерация на либералната младеж.

(5) Седалището на централното ръководство на Младежко ДПС е гр. София, на адрес: бул. “Ал. Стамболийски” № 45 А.

(6) Символика:
1. Емблема – две преплетени маслинови клонки, над тях надпис Младежко ДПС.
2. Знаме – небесно син фон с емблемата в средата.

Чл. 2 Цели на Младежко ДПС:
(1) Формиране и утвърждаване на либералните принципи и ценности за изграждане на свободно гражданско общество, чрез провеждане на последователна политика за младежта.

(2) Стимулиране на свободната обществена и културна изява на младите хора и тяхната професионална реализация.

(3) Зачитане правата и свободите на всички граждани, осигуряване на равни възможности и недопускане на дискриминация на етнически, религиозен, езиков, полов, възрастов и сексуален признак в социално-икономическия и политически живот.

(4) Издигане на образованието в основна ценност сред младите хора и подпомагане на академичната младеж за активно участие в обществено-политическия живот на страната и ЕС.

(5) Повишаване на конкурентоспособността на младите хора в сферата на образованието, културата, спорта, екологията, земеделието, високите технологии и др., с оглед адекватна реализация в общия световен и европейски пазар.

(6) Активна международна дейност чрез взаимодействие и сътрудничество с младежки организации от Европа и света.

(7) Създаване на култура на опазване на околната среда сред младите хора като гаранция за устойчиво бъдещо развитие.

Чл. 3 Младежко ДПС постига целите си чрез:
(1) Участие в обществения, културния и политически живот на страната и активна международна дейност в съответствие с поставените цели.

(2) Взаимодействие с други политически и неправителствени младежки организации за съвместни дейности по определени теми и проблеми в съответствие с политиката на ДПС.

(3) Разработване и осъществяване на проекти в сферата на образованието, културата, спорта, екологията, земеделието, социалната политика, здравеопазването и др.

РАЗДЕЛ ІІ
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.


Чл. 4 Членство:
(1) Член на Младежко ДПС може да бъде всеки член на ДПС на възраст до 35 години.

(2) Приемането за член става съгласно Устава на ДПС и анкетен лист от кандидата, задължително подаден до Младежкия местен съвет (ММС).

(3) Младежкият местен съвет води регистър с данните от анкетните листи.

(4) Всеки член се легитимира чрез своята членска карта.

Чл. 5 Всеки член има право:
(1) Да избира и да бъде избиран, да се кандидатира и да издига кандидатури съгласно Устава на ДПС.

(2) Да иска и да получава информация за работата на всеки член на Младежко ДПС, да изразява мнения и становища, да прави предложения и да участва при вземането на решения в органите на Младежко ДПС, ако е член на съответния орган.

(3) Да сезира съответните ръководни и контролни органи за допуснати нарушения в дейността на Младежко ДПС.

(4) Да инициира разработването и осъществяването на проекти в сферата на образованието, културата, екологията, спорта, земеделието, професионалната реализация и в други сфери на обществения живот.

Чл. 6 Всеки член е длъжен:
1. да спазва Устава на ДПС и Правилника на Младежко ДПС;
2. да работи за реализиране на целите на организацията;
3. да изпълнява решенията на висшестоящите органи;
4. да популяризира идеите на Младежко ДПС;
5. да отчита своята дейност в организацията.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
ИРЪКОВОДНИ ОРГАНИ


Чл. 7 Структурата на Младежко ДПС включва младежки организации, изградени на базата на териториален принцип:
(1) Младежка местна организация:
1. създава се най-малко от 10 души, граждани на Република България;
2. новосъздадените организации подлежат на регистриране в Младежки общински съвет /ако няма такъв - в съответния висшестоящ младежки съвет/, като се представя учредителен протокол със списък на имената, ЕГН и подпис на учредителите. Копие от документите се изпращат до съответните висшестоящи младежки съвети, както и до съответния съвет на ДПС, в едномесечен срок.
3. висш орган на Младежката местна организация е Общото събрание, което се свиква от Председателя, от Младежкия местен съвет или по писмено искане на 1/4 /една четвърт/ от списъчния състав на членовете по предварително обявен дневен ред. Общото събрание е редовно, когато присъстват повече от половината членове по списъчен състав. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Копие от документите се изпраща до съответния висшестоящ младежки съвет в едномесечен срок.
4. ако не се явят необходимия брой членове, събранието се отлага при същия дневен ред и на същото място с 1 час и се счита за легитимно колкото и членове да са се явили. В този случай не могат да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в предварителния дневен ред.
5. Общото събрание избира Председател, Младежки местен съвет, който заседава поне веднъж на 30 дни, делегати за Общинска конференция, приема програма за работата и отчет за дейността на Младежкия местен съвет и други решения.
6. в по-големите населени места, съгласувано с Общинския съвет на Младежко ДПС могат да се създават повече от една Младежка местна организация.

7. председателят на ММС ръководи цялостната дейност на Младежката местна организация в съответствие с основните документи на Младежко ДПС и е член на Местния съвет (МС) на ДПС.

(2) Академични дружества

1. Академичните дружества имат статут на местни съвети. В тях могат да членуват само студенти от съответните университети в академичните центрове.

2. Председателите на Академичните дружества са по право и членове на Общинските, Областните и Националния съвет на Младежко ДПС.

(3) Младежка общинска организация:
1. включва всички Младежки местни организации на територията на общината (за да се учреди нова общинска структура трябва да има създадени поне два местни младежки съвети);
2. новосъздадените организации подлежат на регистриране в Младежкия областен съвет /ако няма такъв - в ЦОС/, както и в съответния съвет на ДПС, като представят протокол от Общинската конференция;
3. висш орган на Младежката общинска организация е Общинската конференция, която се провежда с избрани делегати от Общите събрания на Младежките местни организации в общината. Общинската конференция се свиква от Председателя, по решение на Младежкия общински съвет (МОбщС) или по решение на ЦОС след предложение на Младежкия областен съвет (МОблС). Общинската конференция е редовна, когато присъстват повече от половината делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Копие от документите се изпраща до съответния висшестоящ младежки съвет в едномесечен срок и до съответния Общински съвет (ОбщС) на ДПС.
4. Общинската конференция избира Председател, Младежки общински съвет, делегати за областна конференция и приема програма за работата и отчет за дейността на Младежкия общински съвет.
5. Младежкият общински съвет ръководи и координира дейността на Младежката общинска организация, заседава поне веднъж на 30 дни, определя броя на делегатите за Общинската конференция. Младежкият общински съвет заседава при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
6. Председателят на МОбщС представлява Младежката общинска организация и е член на ОбщС на ДПС.

(3) Младежка областна организация:
1. включва всички Младежки общински организации на територията на областта.
2. новосъздадените организации подлежат на регистриране в Централния оперативен съвет, както и в съответният Областен съвет (ОблС) на ДПС, като представят протокол от областната конференция в едномесечен срок.
3. висш орган на Младежката областна организация е Областната конференция, която се провежда с избрани делегати на общинските конференции в областта. Областната конференция се свиква от Председателя, по решение на Младежкия областен съвет или по решение на Младежкия национален съвет. Областната конференция е редовна, когато присъстват повече от половината делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Копие от документите се изпраща до ЦОС на Младежко ДПС и до съответния Областен съвет на ДПС.
4. Областната конференция избира Председател, Младежки областен съвет , делегати за Национална конференция и приема програма за работата и отчет за дейността на Младежкия областен съвет.
5. Младежкият областен съвет ръководи и координира дейността на Младежката областна организация между две областни конференции и заседава поне веднъж на 60 дни. Младежкият областен съвет заседава при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
6. Младежкият областен съвет определя броя на делегатите за Областната конференция.
7. Председателят на МОблС представлява Младежката областна организация и е член на ОблС на ДПС.

Чл. 8 (1) Националната конференция е висш орган на Младежко ДПС.

(2) Националната конференция (НК):
1. приема отчет на Председателя за дейността на Младежко ДПС
2. приема и изменя Правилника и Програмните документи на Младежко ДПС;
3. избира Председателя на Младежко ДПС;
4. избира състава на Младежкия национален съвет.

(3) Националната конференция се счита за редовна, ако на нея присъстват най-малко 2/3 /две трети/ от всички делегати. При липса на кворум НК се отлага за 2 часа по-късно и е редовна при наличието на половината от делегатите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) Националната конференция се свиква най-малко веднъж на три години, преди подготовката за провеждане на Националната конференция на ДПС, по искане на:
- Централния оперативен съвет;
- Младежкия национален съвет;
- 1/10 от списъчния брой членове на Младежко ДПС.

Чл. 9 (1) Във времето между две НК дейността на Младежко ДПС се ръководи и координира от Младежкия национален съвет /МНС/. В състава му влизат:
1. председателят на Младежко ДПС;
2. членовете на ЦОС, избрани на първото заседание;
3. председателите на Младежките областни съвети;

4. председателите на академичните дружества
5. по един представител, предложен от делегатите на всяка област;

6. по един представител на всеки избран народен представител;
7. членове на Националния и Европейския парламент на възраст до 35 години;
8. до 11 членове, предложени от Председателя на Младежко ДПС;

9. Всеки член на Националния съвет, който е напуснал или изключен от ДПС автоматично отпада и от състава на Националния съвет на Младежко ДПС. На негово място съответния областен съвет има право да си избере нов член.

(2) МНС се свиква от Председателя на Младежко ДПС, ЦОС или по писмено искане на 1/3 /една трета/ от членовете си, заседава поне 4 пъти годишно. Заседанията на МНС са редовни при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния състав. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(3) Младежкия национален съвет:
1. осъществява цялостното ръководство на Младежко ДПС между две НК;
2. организира и контролира изпълнението на решенията на НК на Младежко ДПС;
3. решава оперативните, организационните, и др. въпроси, свързани с дейността на Младежко ДПС и възлага изпълнението им на ЦОС;
4. приема програмата за работата на ЦОС по предложение на ЦОС;
5. следи реализирането на решенията на НК;
6. определя броя и принципа за разпределение на делегатите за НК;
7. определя общите насоки за сътрудничество и взаимодействие с български и международни организации, съгласувано с ЦОБ на ДПС;
8. избира временно изпълняващ дейността на мястото на всеки свой член, при невъзможност за изпълнения на задачите си.

(5) Представителят на Младежко ДПС в Централната контролна комисия участва със съвещателен глас в работата на МНС.

Чл. 10 (1) Централният оперативен съвет:
1. е постоянно действащ орган със седалище - гр. София;
2. организира и контролира изпълнението на решенията на НК и МНС;
3. решава оперативните, организационни и други въпроси, свързани с дейността на Младежко ДПС;
4. одобрява програма за дейността и състава на работните комисии към всеки един от ресорите;
5. организира и установява контакт с други младежки организации в страната и чужбина, съгласувано с ЦОБ на ДПС.

(2) Централният оперативен съвет се ръководи от Председателя на Младежко ДПС.
(3) Структурата и съставът на ЦОС се предлагат от Председателя на Младежко ДПС и се избира от Младежкия национален съвет измежду състава му.

(4) Заседава поне веднъж на две седмици. Заседанието е редовно, когато присъства 2/3 /две трети/ от състава на ЦОС. Решение се взема с мнозинство от 2/3 /две трети/ от състава на ЦОС.

(5) Членовете на ЦОС са членове на ЦС на ДПС.

Чл. 11 Председателят на Младежко ДПС:
1. свиква и ръководи заседанията на МНС и ЦОС;
2. представлява Младежко ДПС пред всички държавни, обществени, стопански, младежки и други организации в страната и чужбина;
3. при невъзможност да изпълнява своите задължения, се замества от упълномощен заместник-председател на ЦОС;
4. за своята дейност, както и за работата на МНС и ЦОС се отчита пред Националната конференция;
5. е член на Централния съвет на ДПС и участва в заседанията на ЦОБ.

РАЗДЕЛ ІV
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА НА МЛАДЕЖКО ДПС


Чл. 12 Между две Национални конференции промени в Правилника на Младежко ДПС могат да се правят по предложение на Младежкия национален съвет и след одобрение на Централния съвет на ДПС