MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Обръщение на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган

Обръщение на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган

Обръщение на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган

Публикувано преди 1 месец

Скъпи депесари!

Обръщам се към вас с тревога и загриженост за това, което става в структурите на ДПС.

Дълго време съзнателно се самоизолирах и затова имах нужда от повече време, за да осъзная станалото и ставащото в живото колективно тяло на ДПС. ДПС е на път да се превърне в корпоративна, платена, партийна организация. Знам, че политика без финансиране не се прави, но има една критична граница, преминаването на която ни превръща в друго политическо качество. Защото интересите на "пазарната демокрация" „изяждат" традиционните ценности на демокрацията. За съжаление, това е характерно за всички политически сили.

Скъпи приятели и съмишленици, светът се променя пред очите ни. Динамиката на геополитическия контекст е ново предизвикателство пред защитата на националните интереси, националната сигурност и националния суверенитет. На прага сме на дългосрочно противопоставяне на Глобализма с очакванията на националните държави и на националните идентичности. Вероятно тази тенденция ще бъде съчетана с опити за възстановяване сферите на влияние на бившите империи и ще „приключи" едва с преобразуването на ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИ СВЯТ в легитимно многополюсен и, разбира се, след намирането на контролиран баланс между „старите" и „новите" велики сили. Травмиращо е, че не винаги си даваме сметка за това.

Демокрацията по дефиниция е многопартийна. Защитата и развитието на правата и свободите на гражданите, включително и на етно-религиозните идентичности, и на екзистенциалната потребност от по-висок жизнен стандарт на човека, са съществена част от базовите ценности на либералната демократична система на обществото. Състоянието на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО се определя от твърдите нагласи за промяна на активните граждани, които представляват реалната електорална общност на страната. Затова как и доколко партийно-административните структури на различните партии решават проблемите на хората, е от изключителна важност. Ако живата връзка между партийните структури и активните граждани е на "самотек“, това е много сериозен политически синдром за дефектиране и за необходимост от промяна и обновяване.

Затова в спешен порядък предлагам:

 1) стабилизиране на организацията в традиционните райони на ДПС и

 2) разширяване на партийното строителство в нетрадиционните райони.

 Предлагам на вашето внимание формула за намиране на решение за бъдещото развитие на ДПС. Ключът за намиране на „изход" в тази ситуация е само в съпредседателството на г-н Делян Пеевски и доц. д-р Джевдет Чакъров:

  • д-р Джевдет Чакъров да носи отговорност предимно за традиционните ни райони, за добросъседските ни взаимоотношения с Република Турция и с либералните формации, защото той в продължение на 14 години девет последователни мандата беше член на Бюрото и вицепрезидент на Либералния Интернационал.
  • г-н Делян Пеевски е представител на новото поколение технократи в политиката, които имат, като че ли, вроден инстинкт за прагматично решаване на проблемите на хората и на държавата. За кратко време той се очерта като парламентарист и ще бъде позитивно да продължава да се утвърждава в това направление. Визирам партийния му ангажимент да се фокусира предимно в разширяване на електоралното присъствие на ДПС.

В мотивите ми за този „тандем" е принципа на взаимното допълване, а не на конкурентното начало: защото "два остри камъка брашно не мелят" . А обществото очаква бързо и резултатно решаване на най- наболелите му горещи проблеми. За да оцелееш и да се развиваш трябва да бъдеш силен, активен и корпоративен, а не да се самозалъгваш в сенките на отрицанието и омразата.

 Нещо повече факта, че сме на опашката на ЕС означава, че времето ни е изпреварило и Ние вървим след, събитията, затова продължаваме да изоставаме.

Пожелавам на политическия елит на ДПС и на страната 2024 година да бъде фиксирано от бъдещите историци като начало за полагане на нов подход за политическо мислене и политическо действие.

Бъдете живи и здрави!

Всевишният да ни е на помощ!

Винаги ваш: Ахмед Доган

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÖH Onursal Başkanı Dr. Ahmed Doğan’ın seslenişi 

Değerli depeseliler! 

Sizlere HÖH sıralarında olup bitenlere ilişkin duyduğum derin kaygı ve endişeyle sesleniyorum. 

Uzun zamandır kendimi bilinçli olarak soyutladım ve bundan dolayı HÖH’ün canlı kollektif vücudunda olanları ve hala olmakta olanları algılamak için biraz daha fazla zamana ihtiyacım vardı. Hak ve Özgürlükler Hareketi, kurumsal, ücretli bir parti teşkilatına dönüşmek üzeredir. Finansman olmadan siyaset yapılmadığını biliyorum, ancak aşılması halinde bize farklı bir siyasi nitelik kazandıracak kritik bir sınır çizgisi var. Zira, “piyasa demokrasisinin” çıkarları demokrasinin geleneksel değerlerini “çiğneyip yutar”. Maalesef bu olgu tüm siyasi güçler için geçerlidir.   

Değerli dostlarım ve yol arkadaşlarım, dünya gözlerimizin önünde değişime uğramaktadır. Jeopolitik bağlamdaki dinamikler ulusal çıkarların, ulusal güvenliğin ve ulusal egemenliğin savunulmasının karşılaştığı yeni bir meydan okumasıdır. Küreselleşmenin ulus devletlerin ve ulusal kimliklerin beklentileriyle uzun vadeli bir yüzleşmesinin eşiğindeyiz. Muhtemelen bu eğilim eski imparatorlukların nüfuz alanlarının yeniden tesis edilmesi teşebbüsleriyle birleşecektir ve ancak SİYASİ DÜNYAMIZIN meşru çok kutuplu bir dünyaya dönüştürülmesiyle ve tabi “eski” ve “yeni” büyük güçler arasında kontrollü dengenin bulunmasıyla “sona erecektir”. Bu olgunun her zaman farkına varamamamız, travmatik bir olaydır. 

Demokrasi tanımı gereği çok partilidir. Etnik-dini kimliklerin ve insanoğlunun daha yüksek bir yaşam standardına yönelik varoluşsal ihtiyacı da dahil olmak üzere vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, toplumun liberal demokratik sisteminin temel değerlerinin önemli bir parçasıdır. YURTTAŞ TOPLUMUN durumu, ülkenin gerçek seçmen topluluğunu temsil eden aktif yurttaşların değişime yönelik güçlü tutumları tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle, farklı partilerin parti-idari yapılarının halkın sorunlarını nasıl ve ne ölçüde çözdüğü hususu büyük önem taşımaktadır. Parti yapıları ile aktif yurttaşlar arasındaki canlı ilişki "kendi akışına" bırakıldıysa eğer, bu husus, arıza, ve değişim ve yenilenme ihtiyacına dair çok ciddi bir siyasi sendromdur.

Bu nedenle acil olarak:

 1) HÖH’ün geleneksel bölgelerinde teşkilatın istikrara kavuşturulmasını ve 

 2) geleneksel olmayan bölgelerde parti yapılarının genişletilmesini öneriyorum.

HÖH'ün gelecekteki gelişimine ilişkin çözümün bulunmasına dair formülü ilginize sunuyorum. Mevcut durumda bir "çıkış yolu" bulmanın anahtarı ancak Sayın Delyan Peevski ile Doç. Dr. Cevdet Çakırov'un eşbaşkanlığındadır:

  • • Dr. Cevdet Çakırov, 14 yıl boyunca Liberal Enternasyonal'in 9 dönem Büro üyeliği ve Başkan Yardımcılığı’nı yaptığı için ağırlıklı olarak geleneksel bölgelerimizden ve Türkiye Cumhuriyeti ve liberal oluşumlarla olan iyi komşuluk ilişkilerimizden sorumlu olmasını öneriyorum.
  • • Sayın Delyan Peevski, siyasette halkın ve devletin sorunlarını pragmatik bir şekilde çözme konusunda sanki doğuştan gelen bir içgüdüye sahip yeni nesil teknokratların temsilcisidir. Kısa süre içerisinde parlamenter olarak belirdi ve kendisini bu yönde geliştirmeye devam etmesi olumlu olacaktır. Bu konudaki kastım, partiye ağırlıklı olarak HÖH’ün seçmen kitlesinin  genişletilmesine odaklanması hususundaki taahhüdüdür.

Bu “ikiliyi” önermeme ilişkin gerekçelerim rekabet ilkesine değil, karşılıklı tamamlayıcılık ilkesine dayanmaktadır: zira "iki sivri taş un öğütmez". Oysa toplum, en acil sıcak sorunlarına hızlı ve etkin bir çözüm bulunmasını beklemektedir. İnsan hayatta kalabilmesi ve gelişebilmesi için güçlü, aktif ve kurumsal olmalıdır, inkar ve nefretin gölgesinde kendisini kandırmamalıdır.

Bunun da ötesinde, AB'nin son sıralarında bulunuyor olmamız, zamanın bizi geride bıraktığı ve bizim olayların peşinde yürüdüğümüz anlamına gelmektedir ve bundan dolayı geride kalmaya devam ediyoruz.

HÖH'ün ve ülkenin siyasi elitlerine, 2024 yılının geleceğin tarihçileri tarafından siyasi düşünce ve siyasi eyleme yönelik yeni bir yaklaşımın başlangıcı olarak sabitlenmesini temenni ediyorum.

Sağolun, varolun!

Yüce Tanrı yardımcımız olsun!